Случайный совет

Если ты едешь в Европу в первый раз - прислушайся к советам автопутешественников уже там побывавших! Это снимет множество вопросов и проблем.

Расшифровка цели выдачи визы Польским консульством

Создано 27 ноября 2012
FAQ
Просмотров: 81095
Печать

Расшифровка цели выдачи визы Польским консульством

С 9 мая 2014 года вступило в силу ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 5 maja 2014 r.w sprawie wiz dla cudzoziemców, определяющее новое трактование цели выдачи виз Польскими консульствами

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie wiz dla cudzoziemców
(Dz. U. z dnia 9 maja 2014 r.)
 
§2. Na naklejce wizowej w polu "uwagi" zamieszcza się napis "cel wydania:" oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:
"01" - gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
"02" - gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
"03" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
"04" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
"05" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
"06" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy;
"07" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
"08" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
"09" - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
"10" - gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
"11" - gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
"12" - gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
"13" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
"14" - gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
"15" - gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
"16" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
"17" - gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
"18" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
"19" - gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
"20" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
"21" - gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
"22" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
"23" - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24 ustawy.
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Министрства внутренних дел от 5 мая 2014 года. 
о визах для иностранцев 
(опубликовано в СБОРНИКЕ ЗАКОНОВ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  от 9 мая 2014 года)
 
§2. На визовой наклейке в поле "внимание" размещается надпись "цель выдачи :", определяющая следующие обозначения цели выдачи Шенгенских или национальных виз:
"01" - когда виза выдается с  туристической целью;
"02" - когда виза выдается с целью посещения родственников или друзей;
"03" - когда виза выдается с целью участия в спортивных мероприятиях;
"04" - когда виза выдается с целью ведения хозяйственной деятельности;
"05" - когда виза выдана с целью выполнения работы иностранцем в периоде, не превышающем 6 месяцев на протяжении следующих 12 месяцев, на основании заявления о намерении получения работы в зарегистрированном районном отделе работы;
"06" - когда виза выдается с целью выполнения работы на основании других документов, чем определенных в ст. 60 параграфов 1 пункта 5 закона;
"07" - когда виза выдается с целью ведения культурной деятельности или участия в конференциях, организованных в связи с ведением такой деятельности;
"08" - когда виза выдана с целью выполнения служебных заданий представителей государственных органов или международной организации;
"09" - когда виза выдается с целью учебы первой степени, второй степени или магистратата;
"10" - когда виза выдается с целью профессиональной подготовки;
"11" - когда виза выдается с целью получения образования или подготовки в другой форме чем определенная в ст. 60 параграфов 1 пункта 9 или 10 закона;
"12" - когда виза выдается с целью обучения;
"13" - когда виза выдается с целью ведения научных исследований или научных работ;
"14" - когда виза выдается с целью лечения;
"15" - когда виза выдается с целью присоеденения к гражданству Европейского Союза, государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - сторон Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации;
"16" - когда виза выдается с целью участия в программе культурного или образовательного обмена, программе гуманитарной помощи или программе каникулярной работы, а в случае когда программа урегулирована международным соглашением,  на визовой наклейке размещается также название программы;
"17" - когда виза выдается с целью прибытия на территории Польской Республики как члена семьи репатрианта;
"18" - когда виза выдается с целью пользования возникающими полномочиями из владения Карты поляка;
"19" - когда виза выдается с целью репатриации;
"20" - когда виза выдается с целью получения временного убежища;
"21" - когда виза выдается с целью приезда по гуманитарным соображениям;
"22" - когда виза выдается с целью реализации разрешения на временное проживание с целью соединения с семьей;
"23" - когда виза выдается с другой целью.

 

 

Цели выдачи виз действующих до 9 мая 2014 года:

Art.26 Cel wydania wizy Schengen lub krajowej

1. Wiza Schengen lub wiza krajowa, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, mogą być wydane w celu:
 01 -turystycznym;
 02 -odwiedzin;
 03 -udziału w imprezach sportowych;
 04 -prowadzenia działalności gospodarczej;
 05 -wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
 06 -wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy;
 07 -wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w pkt 5 lub pracy innej niż określona w pkt 6;
 08 -prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;
 09 -wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
 10 -odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
 11 -szkolenia zawodowego;
 12 -kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 10 i 11;
 13 -dydaktycznym;
 14 -prowadzenia badań naukowych;
 15 -tranzytu;
 16 -leczenia;
 17 -realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
 18 -dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 19 -udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;
 20 -udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;
 21 -uchylony
 22 -przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 23 -korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 24 -repatriacji;
 25 -korzystania z ochrony czasowej;
 26 -przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 27 -innym niż określony w pkt 1 - 26.

2. Wiza w celu tranzytu może być wydana tylko jako wiza Schengen.
3. Wiza w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 20 - 25, może być wydana tylko jako wiza krajowa.
4. Wiza Schengen lub wiza krajowa, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, mogą być wydane w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa.

 

01 - туризм;
02 - по приглашению;
03 - участие в спортивных соревнованиях;
04 - бизнес, финансовая и экономическая деятельность;
05 - работы в срок, не превышающий 6 месяцев в течение следующих 12 месяцев, на основе контракта и приглашения о намерении обеспечить работой, зарегистрированных в бюро труда;
06 - международные автомобильные перевозки;
07 - работа на основании договора и приглашения, кроме тех которые указанных в пункте 5 и 6;
08 - культурная деятельность или участие в конференциях;
 09 - выполнение обязанностей представителя власти иностранного государства или международной организации;
10 - проведение первой, второй степени исследований, или цикла программ;
11 - профессиональная подготовка;
12 - образование или обучение в форме, отличной от указанных в пунктах 10 и 11;
13 - учёба;
14 - проведение научных исследований;
15 - транзит;
16 - лечение;
17 - вид на жительство на определенный срок, или долгосрочный вид на жительство ЕС;
18 - присоеденение к гражданству Европейского Союза, государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - сторон Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации;
19 - участие в культурных или образовательных обменах, программах гуманитарной помощи и работе на лето;
 20 - участие в разбирательствах, связанных с получением убежища;
21 - отменен
22 - перемещение в качестве члена семьи репатрианта;
23 - использование полномочий в соответствии с Картой Поляка (Картой Побыту);
24 - репатриация;
25 - использование временной защиты;
26 - прибытие на гуманитарных основаниях, в связи с государственными интересами и международными обязательствами;
27 - другие, не указанные в пунктах 1 - 26

 
 

Поиск дешевых отелей

show_banner('240x400'); //размер баннера ?>